Brugerbetingelser

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF “NESTWORK”

1. ANVENDELSE AF VILKÅR OG BETINGELSER

Nærværende generelle vilkår og betingelser ("Vilkår og betingelser") regulerer brugen af tjenesten “nestwork” fra THE NEST NETWORK, S.L.

THE NEST NETWORK, S.L. med spansk CVR-nr. (C.I.F.) B-86272986 og hovedsæde på Plaza República Argentina 3, 28002 Madrid, er stiftet på ubestemt tid via et stiftelsesdokument attesteret af notaren i Madrid Don José Luis Martínez Gil Vich den 9. juli 2011, orden nr. 1.799; indskrevet i Madrids handelsregister, bind 29.115, blad 154, afsnit otte, blad nr. M-524243, første indskrivelse.

Brugen af tjenesten “nestwork” indebærer fuld accept, uden forbehold, af alle bestemmelserne i disse Vilkår og betingelser i den version, der er gældende på det tidspunkt, hvor tjenesten “nestwork” bruges. Brugen af tjenesten giver egenskab som "Bruger". Som Bruger bør du nøje læse nærværende Vilkår og betingelser, hver gang du vil bruge tjenesten “nestwork”, da de kan have undergået ændringer.

Visse tjenester, der tilbydes Brugerne via tjenesten “nestwork”, er underlagt deres egne særlige betingelser (efterfølgende betegnet "Særlige betingelser"), der, afhængigt af tilfældet, erstatter, supplerer og/eller ændrer de nærværende Vilkår og betingelser. Brugeren skal derfor læse de tilhørende Særlige betingelser nøje, inden brug af de pågældende tjenester.

ENHVER BRUGER, DER IKKE ACCEPTERER DISSE GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER, SOM ER OBLIGATORISKE OG BINDENDE, MÅ IKKE BRUGE WEBSTEDET OG/ELLER TJENESTERNE.

2. TILMELDING TIL TJENESTERNE NESTWORK

2.1. Myndighed til kontraktindgåelse

Tjenesterne står kun til rådighed for personer, som har myndighed til kontraktindgåelse. Personer, som ikke har myndighed hertil, mindreårige eller Brugere af “nestwork”, som er blevet midlertidigt afbrudt eller permanent udelukkede, må ikke bruge tjenesterne. Hvis en virksomhed tilmeldes som Bruger, skal den person, der formaliserer tilmeldingen, være bemyndiget til at indgå kontrakt på virksomhedens vegne og til at forpligte samme til accept af nærværende Vilkår og betingelser.

Det er obligatorisk at udfylde alle felter på tilmeldings- eller kontaktformularen med gyldige oplysninger for at kunne bruge de tjenester, der tilbydes af “nestwork”. Brugeren skal udfylde den med sine oplysninger på nøjagtig, præcis og retmæssig vis angående sin identitet ("Registreringsoplysninger") og forpligte sig til at opdatere Registreringsoplysningerne, hvis det bliver nødvendigt. “nestwork” kan bruge diverse midler til at identificere sine Brugere, men “nestwork” påtager sig IKKE ansvar for sandheden af de personlige oplysninger, som Brugerne har angivet. Brugerne garanterer og står til ansvar for sandheden, nøjagtigheden, gyldigheden og ægtheden af de angivne personlige oplysninger i alle tilfælde.

“nestwork” forbeholder sig retten til at anmode om bevis for og/eller yderligere oplysninger for at bekræfte de personlige oplysninger, samt til midlertidigt at afbryde eller permanent at udelukke de Brugere, hvis oplysninger ikke kan bekræftes. I tilfælde af udelukkelse udmeldes Brugeren fra alle bekendtgjorte kategorier samt alle udfærdigede tilbud uden at dette kan give anledning til nogen form for ret til erstatning.

2.2. Adgang og forvaring af adgangskoder

Til brugen af visse moduler på platformen, vil Brugeren få en personlig konto. For at få adgang til sin personlige konto ("Konto") skal det personlige brugernavn og den valgte adgangskode ("Adgangskode") angives. Brugeren forpligter sig til at holde Adgangskoden fortrolig.

Kontoen er personlig, unik og må ikke overdrages og det er forbudt at en Bruger indskriver sig til eller ejer mere end en Konto. I tilfælde af, at “nestwork” registrerer forskellige Konti, som indeholder tilsvarende eller forbundne oplysninger, kan disse annulleres, afbrydes midlertidigt eller udelukkes.

Brugeren vil være ansvarlig for alle de handlinger, der foretages på vedkommendes Konto, idet adgangen til samme er begrænset til angivelsen og brugen af Adgangskoden, som kun Brugeren har kendskab til. Brugeren forpligter sig til at underrette “nestwork” omgående via egnet og retsgyldigt middel om enhver uautoriseret brug af vedkommendes Konto samt om tredjemands uautoriserede adgang til samme. Det tydeliggøres, at salg, afståelse eller overdragelse af Kontoen (inklusive omdømme og vurdering, hvis det er relevant) er forbudt i alle tilfælde.

“nestwork” forbeholder sig retten til at afvise enhver anmodning om tilmelding eller til at annullere en tilmelding, der tidligere er blevet accepteret, uden at være forpligtet til at meddele eller fremvise årsagerne for beslutningen og uden at dette giver anledning til ret til erstatning eller kompensation uagtet de handlinger, som “nestwork” kan udøve for at forsvare sine rettigheder eller de handlinger, som andre Brugere kan udøve i tilfælde af identitetsforfalskning.

3. TJENESTENS FORMÅL

3.1. Generelt

Via tjenesten “nestwork” opnår vores brugere en større frihed og uafhængighed takket være den sikkerhed, som NESTWORKs løsninger kan give dem, hvilket bidrager til en øget livskvalitet og giver ro i sindet, ikke blot for brugeren men også for familie og plejepersoner.

3.2. Grundlæggende betingelser for udbud og efterspørgsel på tjenester og produkter

Tjenesten “nestwork” er en personlig mobil advarselsløsning, der altid kan lokalisere brugeren og sørge for, at vedkommende modtager hurtig og effektiv hjælp i en eventuel nødsituation.

Desuden er apparatet udstyret med proaktive alarmer, der adviserer om en nødsituation, når brugeren ikke selv kan gøre det, hvis vedkommende for eksempel er faldet eller har haft et uheld.

3.3. Fortrolighed af de oplysninger, der udveksles mellem parterne samt andre aspekter

Brugerne må ikke: (a) manipulere varernes priser; (b) offentliggøre eller sælge varer, hvor det er forbudt i de generelle Vilkår og betingelser, samt politikken hos “nestwork” eller gældende lovgivning; (c) krænke eller angribe andre Brugere; (d) udnytte omdømme, vurderinger, kommentarer eller genmæle modtaget på webstedet “nestwork” i nogen som helst kreds uden for “nestwork”.

Denne type aktiviteter kan efterforskes af “nestwork”, og lovbryderen kan blive sanktioneret med midlertidig afbrydelse eller ophør af sin tilmelding som Bruger af tjenesten “nestwork” og/eller ethvert andet middel, der anses for passende, uanset de søgsmål, der kan opstå som følge heraf for forseelser, lovovertrædelser eller civil skade, som kan forårsages på øvrige Brugere.

4. BETINGELSER FOR BRUG AF TJENESTEN NESTWORK

4.1. Adgang til og brug af tjenesten “nestwork” er ikke gratis

De tjenester, der tilbydes af “nestwork”, er underlagt betaling af en pris i den form, der er bestemt i de tilhørende Særlige betingelser, som altid inkluderes i selvregistreringsprocessen eller kontakten til både køber og leverandør, idet betalingen kan variere i henhold til de tilbud, som “nestwork” lancerer på markedet. Ligeledes vil der via platformen blive anmodet om udtrykkelig godkendelse af priserne, såfremt der skulle opstå en ændring af priserne i forhold til de nævnte i de omtalte betingelser på nogle af de tjenester, som leveres til brugerne.

4.2. Forpligtelse til korrekt brug af tjenesten “nestwork”

Brugeren forpligter sig til at bruge tjenesten “nestwork” i henhold til lovgivningen, nærværende Vilkår og betingelser, de Særlige betingelser for visse tjenester samt øvrige advarsler, brugsreglementer og instrukser, som vedkommende er blevet underrettet om, samt i henhold til generelt accepteret moral og god skik samt lov og orden.

Med henblik herpå afholder Brugeren sig fra at bruge en hvilken som helst af tjenesterne med ulovlig hensigt eller resultat, som det er forbudt i nærværende Vilkår og betingelser, skadende for tredjemands rettigheder eller interesser eller på enhver anden måde, der kan skade, ødelægge, overbebyrde, nedbryde eller forhindre normal brug af tjenesterne, it-udstyr eller dokumenter, filer og alle former for opbevaret indhold på ethvert it-udstyr (hacking) tilhørende “nestwork”, andre Brugere eller enhver internetbruger (hardware og software).

4.3. Forpligtelse til korrekt brug af indhold

Brugeren forpligter sig til at bruge det indhold, som stilles til Brugernes rådighed, i tjenesten “nestwork”, herunder, men ikke begrænset til, tekster, fotografier, grafik, billeder, ikoner, teknologi, software, links og øvrigt audiovisuelt eller lydmæssigt indhold samt grafisk design og kildekode (efterfølgende betegnet "Indhold") i henhold til lovgivningen, nærværende Vilkår og betingelser, de Særlige betingelser for visse tjenester samt øvrige advarsler, brugsreglementer og instrukser, som vedkommende er blevet underrettet om, samt i henhold til generelt accepteret moral og god skik samt lov og orden, og i særdeleshed, forpligter Brugeren sig til at afholde sig fra at: (a) reproducere, kopiere, distribuere, stille til rådighed eller på anden vis offentliggøre, omdanne eller ændre Indholdet, såfremt vedkommende ikke har tilladelse fra ejeren af de tilhørende rettigheder, eller at det er lovmæssigt tilladt; (b) slette, manipulere eller på anden vis ændre "copyright" og øvrige identificerende oplysninger vedrørende ophavsretten tilhørende “nestwork” eller disses ejere, digitale fingeraftryk eller ethvert andet tekniske medie, der er etableret for vedkommendes genkendelse.

Brugeren skal afholde sig fra at få eller endda prøve at få fat på Indholdet ved hjælp af midler eller fremgangsmåder, der afviger fra dem, der, afhængigt af tilfældet, er blevet stillet til vedkommendes rådighed med denne hensigt, eller som er blevet angivet til dette formål på de websteder, hvor Indholdet findes, eller, generelt, dem, der sædvanligvis bruges på internettet til dette formål, såfremt de ikke indebærer nogen risiko for skade eller ødelæggelse af tjenesten “nestwork”, tjenesterne og/eller Indholdet.

5. INGEN LICENS

Alle varemærker, handelsnavne eller kendetegn af enhver art, som vises på tjenesten “nestwork” tilhører THE NEST NESTWORK, S.L. eller tredjemand, og brugen af eller adgang til tjenesten “nestwork” og/eller tjenesterne giver ikke Brugeren nogen ret til de omtalte varemærker, handelsnavne og/eller kendetegn.

Ligeledes er Indholdet immaterialret tilhørende “nestwork” eller tredjemand, og ingen rettighed til udnyttelse, som findes eller kan findes til omtalte Indhold, ud over de absolut nødvendige for en korrekt brug af tjenesten “nestwork”, overdrages til Brugeren i kraft af det anførte i disse Vilkår og betingelser.

6. FRASKRIVELSE AF GARANTIER OG ANSVAR

6.1. Rådighed og kontinuitet, brug og svigt

THE NEST NESTWORK, S.L garanterer ikke rådigheden og kontinuiteten af driften af tjenesten “nestwork”. Når det med rimelighed er muligt, varsler “nestwork” på forhånd om driftsafbrydelser i tjenesten “nestwork”.

6.2. Beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed i brugen af tjenesten “nestwork”

“nestwork” garanterer ikke beskyttelsen af personlige oplysninger og sikkerhed i brugen af tjenesten “nestwork” og tjenesterne, og garanterer, i særdeleshed, ikke, at uautoriserede tredjemænd ikke får oplysninger om art, betingelser, kendetegn og omstændigheder i den brug, som Brugerne gør af tjenesten “nestwork”.

6.3. Kvalitet

“nestwork” kontrollerer og garanterer hverken fraværet af virus eller andre elementer i Indholdet, som kan forårsage ændringer i Brugerens it-system (software og hardware) eller i elektroniske dokumenter og filer, der er lagret på vedkommendes it-system.

7. BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

For at bruge nogle af tjenesterne skal Brugerne på forhånd oplyse visse data af personlig karakter til “nestwork” (efterfølgende betegnet "Personlige oplysninger"). “nestwork” behandler de Personlige oplysninger på automatiseret vis og udelukkende med henblik på at garantere Brugernes deltagelse i tjenesten “nestwork” i henhold til nærværende Vilkår og betingelser.

Brugernes Personlige oplysninger vil være beskyttet i henhold til den spanske forfatningslov 15/1999 af 13. december om beskyttelse af personlige oplysninger (LOPD), i henhold til den tilhørende erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger samt i henhold til politikken om beskyttelse af personlige oplysninger hos “nestwork”. Behandlingen af dine Personlige oplysninger vil ske med henblik på, og uden begrænsning, at opfylde de kontraktmæssige forpligtelser, der er indgået mellem parterne, at udføre de iboende aktiviteter, der har relation til og stammer fra "nestworks" sociale formål samt til kommercielle og reklamemæssige formål. Brugerne kan se hele erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger på siden www.nestwork.com.

“nestwork” har påtaget sig de sikkerheds- og beskyttelsesniveauer for Personlige oplysninger, som virksomheden lovmæssigt er forpligtet til, og bestræber sig på at implementere yderligere tekniske medier og midler til beskyttelse. Ikke desto mindre bør Brugeren være bevidst om, at sikkerhedsmidlerne på internettet ikke er urokkelige.

“nestwork” kan bruge cookies, når en Bruger surfer på websteder og -sider i tjenesten “nestwork”. De cookies, som kan bruges på webstederne og -siderne i tjenesten “nestwork”, knyttes udelukkende til en bestemt computers browser (en anonym Bruger) og videregiver ikke direkte Brugerens for- og efternavn. Takket være disse cookies kan “nestwork” genkende de registrerede Brugeres browsere, når de har registreret sig første gang, uden at de skal registrere sig ved hvert besøg for at få adgang til de områder og tjenester, der er reserveret udelukkende til deres brug. De brugte cookies kan ikke læse de cookiefiler, der er oprettet af andre leverandører. Brugeren har mulighed for at konfigurere sin browser, så der vises en besked på skærmen om modtagelse af cookies og for at forhindre installationen af cookies på harddisken. Du henvises til vejledninger og manualer til din browser for at få flere oplysninger om dette. For at bruge tjenesten “nestwork” er det ikke nødvendigt, at Brugeren tillader installationen af de cookies, der sendes af “nestwork”, uanset at det i et sådant tilfælde vil være nødvendigt at Brugeren registrerer sig hver gang, der opnås adgang til en tjeneste, som kræver forudgående registrering.

8. ANMELDELSE AF ULOVLIG AKTIVITET

Skulle en Bruger eller tredjemand anse, at der findes fakta eller omstændigheder, som afslører ulovlig brug af et hvilket som helst Indhold og/eller udførelse af en hvilken som helst aktivitet på de websider, der er inkluderet i, eller som der kan opnås adgang til, via tjenesten “nestwork”, og, i særdeleshed, overtrædelse af immaterialret eller ejendomsret (patenter, erhvervsmodeller og -tegninger, varemærker og handelsnavne osv.) eller andre rettigheder, bør vedkommende sende en notifikation til “nestwork” indeholdende oplysninger om følgende yderligheder: (a) anmelderens personlige oplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse; (b) specifikation af den formodede ulovlige aktivitet, der er udført på tjenesten “nestwork” og, i særdeleshed, når det drejer sig om en formodet overtrædelse af rettigheder, præcis og konkret angivelse af det beskyttede indhold samt dettes placering på websiderne; (c) fakta eller omstændigheder, der afslører den omtalte aktivitets ulovlige karakter; (d) i tilfælde af formodet overtrædelse af rettigheder, håndskrevet underskrift eller tilsvarende med de personlige oplysninger på ejeren af de formodede krænkede rettigheder eller på den person, der har bemyndigelse til at handle i dennes navn og på dennes vegne; (e) udtrykkelig og tydelig erklæring under anmelderens ansvar om, at de tilvejebragte oplysninger i notifikationen er nøjagtige, og brugen af Indholdets eller udøvelsen af de beskrevne aktiviteters ulovlige karakter.

9. NOTIFIKATIONER

Alle notifikationer og meddelelser (efterfølgende betegnet "Notifikationer") fra Brugeren til “nestwork” anses for virksomme i alle henseender, når de er stilet til Kundeservice på en af følgende måder: (a) Sendt med almindelig post til følgende adresse: Plaza República Argentina, 3, 28002 Madrid (b) Sendt med e-mail til følgende adresse: info@nestwork.eu.Alle Notifikationer fra “nestwork” til Brugeren anses for virksomme i alle henseender, når de udføres på følgende måde: (a) Sendt med almindelig post til Brugerens adresse, når denne forinden er blevet oplyst til “nestwork”.

I denne henseende anses alle Notifikationer fra “nestwork” til Brugeren for gyldige, hvis de er blevet udført ved hjælp af de oplysninger og via de midler, der tidligere er angivet. Med henblik herpå erklærer Brugeren, at alle de oplysninger, som vedkommende har afgivet, er sande og korrekte, og vedkommende forpligter sig til at meddele alle ændringer, som har relation til oplysningerne, der bruges til notifikationer, til “nestwork”.

10. AFBRYDELSE AF ELLER OPHOLD I TJENESTERNE

“nestwork” kan tilbagekalde eller afbryde tjenesteydelsen når som helst og uden varsel til Brugere, som ikke opfylder bestemmelserne i nærværende Vilkår og betingelser.

11. VARIGHED OG OPHØR

Ydelsen af tjenesten “nestwork” samt de øvrige tjenester har i princippet uendelig varighed. Ikke desto mindre har “nestwork” tilladelse til at bringe ydelsen af tjenesten “nestwork” og/eller enhver af de øvrige tjenester til ophør eller afbryde den når som helst, uanset eventuelle bestemmelser herom i de tilhørende Særlige betingelser. Når det med rimelighed er muligt, varsler “nestwork” på forhånd om ophøret eller afbrydelse af ydelsen af tjenesten “nestwork” og de øvrige tjenester.

12. GÆLDENDE LOVGIVNING

Nærværende kontrakt fortolkes og opfyldes i henhold til egne vilkår og angående forhold, som ikke er omtalt i kontrakten, i henhold til den spanske lovgivning på området, idet parternes forpligtelser og ansvar retter sig efter samme.

13. JURISDIKTION

Parterne underlægger sig jurisdiktionen i domstolene i Madrid angående alle spørgsmål vedrørende fortolkning, opfyldelse eller udøvelse af nærværende kontrakt med udtrykkeligt afkald på ethvert retsområde, der måtte tilhøre parterne.

Hvis du har idéer eller samarbejdsforslag, bedes du kontakte os via e-mail til info@nestwork.eu.

¿Quieres recibir nuestra newsletter? Apúntate!


loading